Badanie i testy na boreliozę

 

Rozpoznanie każdej postaci klinicznych boreliozy z Lyme wymaga dwuetapowego protokołu diagnostycznego:
1. W pierwszym etapie należy wykazać obecność swoistych przeciwciał IgM lub IgG (wzależności od postaci klinicznej) metodą immunoenzymatyczną.
2. W drugim etapie u chorych z wynikami dodatnimi lub wątpliwymi należy wykonaćoznaczenia techniką Western-blot.

Przeciwciała klasy IgM mogą być wykrywane już w 2 tygodniu choroby, ale u większości chorych ich obecność ujawnia się kilka tygodni później. U chorych w stadium wczesnym w przypadku dodatniego wyniku testu immunoenzymatycznego i ujemnego Western-blot należy rozważyć powtórzenie tego ostatniego po upływie 2-4 tygodni.
Późne stadium boreliozy charakteryzuje zwykle obecność przeciwciał w klasie IgG.
Przyczyną fałszywie dodatnich wyników badań serologicznych mogą być zakażenia herpesvirideae (zwłaszcza EBV) lub innymi krętkami, oraz choroby autoimmunologiczne.
Dodatni wynik badania serologicznego bez klinicznych objawów typowych dla boreliozy z Lyme nie upoważnia do rozpoznania choroby i jej leczenia.

Metody serologicznenie nie pozwalają na jednoznaczne potwierdzenie bądź wykluczenie zakażenia. Odpowiedź immunologiczna na poszczególne antygeny krętka kształtuje się w zależności od zaawansowania klinicznego choroby. Pozytywny wynik testów serologicznych nie w każdym przypadku wskazuje na aktywny proces chorobowy.
Możliwe jest np. wykrycie przeciwciał pochodzących z przebytej infekcji Borrelia burgdorferi. Poza tym może dojść do wystąpienia reakcji krzyżowych powodowanych przez zakażenia np. krętkami kiły, gorączki pierwotnej czy leptospirami.
Z kolei negatywny wynik testu potwierdzenia nie może wykluczyć infekcji Borrelia burgdorferi - zwłaszcza w jej wczesnej fazie możliwe jest, że przeciwciała nie są jeszcze obecne w ilości umożliwiającej wykrycie, natomiast w przypadkach przewlekłego zakażenia Borrelia burgdorferi krętki (antygeny krętkowe) stają się mało dostępne dla komórek immunokompetentnych i nie dochodzi do produkcji specyficznych przeciwciał.

Badania serologiczne nie mogą być wykorzystywane do oceny skuteczności leczenia, która powinna być analizowana wyłącznie na podstawie dynamiki obrazu klinicznego.

Techniki biologii molekularnej pozwalają na jednoznaczną identyfikację czynnika zakaźnego w każdej fazie choroby, a możliwie najszybsze rozpoczęcie właściwej antybiotykoterapii jest warunkiem niedopuszczenia do rozwinięcia się przewlekłej boreliozy.

 

Dostępne badanieBorrelia burgdorferi

Materiał do badań: krew (EDTA) / płyn mózgowo-rdzeniowy / inne (kontakt z laboratorium)
Termin realizacji badania: 5 - 10 dni roboczych

laboratorium genetyczne diagnostyczne DNA
Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy

Na skróty: ustalenie ojcostwa, test HPV, test chlamydia, test PCR HCV RNA, badania DNA, diagnostyka medyczna, genotypowanie interleukiny 28b, badanie niepłodności, żółtaczka