Regulamin korzystania ze strony internetowej Rex Company Sp. z o.o. (dalej: Regulamin)

 

§1

Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze strony internetowej Rex Company Sp. z o.o. dostępnej pod adresem www.rex.pl. Korzystając ze strony Użytkownik wyraża każdorazowo zgodę na przedstawione poniżej warunki korzystania. Jeżeli Użytkownik się z nimi nie zgadza, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

§2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ma zamiar skorzystać jako pacjent ze świadczeń laboratoryjnych oferowanych przez Rex Company Sp. z o.o. i w tym celu dokonuje elektronicznej rezerwacji lub zamówienia świadczenia oraz uiszczająca za nie opłatę.
 2. Rex.pl – rozumie się przez to platformę elektroniczną, zamieszczoną pod adresem internetowym www.rex.pl,
 3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ,
 4. Ustawie o prawach pacjenta – Ustawę z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017.1318 tekst jednolity).
 5. Rex Company Sp. z o.o. – rozumie się przez to Rex Company Sp. z o.o. Ogólnopolskie Centrum Genetyki z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Robotniczej 32, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000392224, NIP: 8980017656, REGON: 93010912200000.

§3

 1. Rex.pl jest obsługiwana przez Rex Company Sp. z o.o.
 2. Rex.pl jest dostępna w następujących wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
 3. Dostęp do Rex.pl można uzyskać za pomocą przeglądarki internetowej, zarówno sieciowej jak i mobilnej. Dostęp do Rex.pl jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet. Dla korzystania z usług Rex.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW: np. Internet Explorer, Internet Edge, Chrome, Mozilla Firefox oraz stabilne łączne internetowe o przepustowości co najmniej 512KB.

§4

 1. Rex.pl udostępnia Użytkownikom następujące witryny:
  1. „Sklep ONLINE” w ramach której Użytkownik po wybraniu konkretnego zestawu do przeprowadzenia badań, dokonaniu zamówienia, określenia adresu przesyłki i dokonaniu opłaty ma możliwość zakupu oferowanych przez Rex Company Sp. z o.o. zestawów na badanie. Regulamin sklepu dostępny jest pod adresem: http://sklep.rex.pl/content/3-regulamin-sklepu.
  2. „O laboratorium” w ramach której Użytkownik ma możliwość zapoznania się z misją, metodą badań oraz jakością badań oferowanych przez Rex Company Sp. z o.o. za pośrednictwem Rex.pl
  3. „Oferta badań” w ramach której Użytkownik ma możliwość zapoznania się z etapami i procedurą wszystkich usług dostępnych w ramach Rex.pl i oferty Rex Company Sp. z o.o., wśród których znajdują się m.in. badania na boreliozę, niepłodność, infekcje układu oddechowego, HIV/AIDS, żółtaczkę – wirusowe zapalenie wątroby, alergie czy też choroby warunkowane genetycznie.
  4. „Testy DNA na ojcostwo” w ramach której Użytkownik ma możliwość zapoznania się z ofertą Rex.pl dotyczącą przeprowadzania badań z związku z ustaleniem, potwierdzeniem lub zaprzeczeniem ojcostwa. Każde z badań posiada kilka wariantów oraz sposobów ich przeprowadzenia.
  5. „Wyniki online” w ramach której Użytkownik za pośrednictwem Serwisu Internetowego eLaborant może uzyskać wyniki badań on-line.
  6. W Rex.pl udostępnione są ponadto informacje inwestorskie, informacje o certyfikatach posiadanych przez Rex Company Sp. z o.o., oferty zatrudnienia w Rex Company Sp. z o.o., informacje kontaktowe do laboratorium Rex Company Sp. z o.o., kuriera do odbioru zamówienia czy też bezpłatnej, anonimowej infolinii do Działu Badania Ojcostwa i Pokrewieństwa.
  7. Zamieszczone w Rex.pl informacje mają charakter ogólny. W celu potwierdzenia statusu konkretnej informacji lub wystosowania oferty należy skontaktować się z Rex Company Sp. z o.o. za pomocą formularza kontaktowego albo dzwoniąc pod numery telefonów widoczne w Rex.pl.

§5

 1. .
 2. Rex.pl zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawnej. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści, które są prezentowane w Rex.pl, wyłącznie do użytku osobistego.
 3. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Rex Company Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania informacji od Rex.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Inspektorem ochrony danych w Rex Company Sp. z o.o. jest r.pr. Olaf Szynkowski .
 5. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zamówienia. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:  iod@rex.pl

§6

 1. Na stronach Rex.pl używane są pliki cookies.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Rex.pl. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§7

Użytkownik może pobierać, wyświetlać lub drukować materiały z niniejszej strony internetowej jedynie na własny użytek na następujących zasadach:

 1. Żaden z materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej nie może być w żaden sposób modyfikowany,
 2. Żadne grafiki dostępne na niniejszej stronie internetowej nie mogą być używane w oderwaniu od tekstu, którego dotyczą,
 3. Użytkownik jest zobowiązany zachować wszelkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje o prawach własności zawarte w materiałach, które Użytkownik pobrał ze strony internetowej.

§8

 1. Rex Company Sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru świadczonych usług w celu prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Rex.pl.
 2. Strona zawiera łączna do innych stron internetowych. Rex.pl udostępnia te łączna Użytkownikom wyłącznie dla wygody i w celach informacyjnych. Z uwagi na fakt, że Rex Company Sp. z o.o. nie ma kontroli nad zawartością treści innych stron internetowych, Rex Company Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych odrębnych stron internetowych, ich zawartość, reklamy, produkty i inne udostępniane w ich ramach materiały (odnosi się to w szczególności do portali społecznościowych takich jak Facebook, You Tube czy Google+).
 3. Korzystanie z serwisów internetowych zewnętrznych, do których łącze znajduje się na Rex.pl odbywa się na własną odpowiedzialność Użytkownika.
 4. Rex Company Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zawieszenia w każdej chwili dostępności do Rex.pl.
 5. W przypadku pytań lub zastrzeżeń dotyczących korzystania z Rex.pl Użytkownik może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres: biuroobslugi@rex.pl Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię i nazwisko) oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji. Po otrzymaniu reklamacji Rex Company Sp. z o.o. niezwłocznie podejmie działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i w terminie 14 dni udzieli odpowiedzi o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail.
 6. Rex Company Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Każda zmiana zostanie Użytkownikowi zakomunikowana, nie później niż na dwa tygodnie przed proponowaną datą wejścia w życie zmian.
 7. Do postanowień niniejszego Regulaminu, w tym do rozstrzygnięcia sporów, stosuje się przepisy prawa polskiego.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy