Regulamin korzystania ze strony internetowej Rex Company S.A. (dalej: Regulamin)

 

§1

Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze strony internetowej Rex Company S.A. dostępnej pod adresem www.rex.pl. Korzystając ze strony Użytkownik wyraża każdorazowo zgodę na przedstawione poniżej warunki korzystania. Jeżeli Użytkownik się z nimi nie zgadza, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

§2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ma zamiar skorzystać jako pacjent ze świadczeń laboratoryjnych oferowanych przez Rex Company S.A. i w tym celu dokonuje elektronicznej rezerwacji lub zamówienia świadczenia oraz uiszczająca za nie opłatę.
 2. Rex.pl – rozumie się przez to platformę elektroniczną, zamieszczoną pod adresem internetowym www.rex.pl,
 3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ,
 4. Ustawie o prawach pacjenta – Ustawę z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017.1318 tekst jednolity).
 5. Rex Company S.A. – rozumie się przez to Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Robotniczej 32, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000392224, NIP: 8980017656, REGON: 93010912200000.

§3

 1. Rex.pl jest obsługiwana przez Rex Company S.A.
 2. Rex.pl jest dostępna w następujących wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
 3. Dostęp do Rex.pl można uzyskać za pomocą przeglądarki internetowej, zarówno sieciowej jak i mobilnej. Dostęp do Rex.pl jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet. Dla korzystania z usług Rex.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW: np. Internet Explorer, Internet Edge, Chrome, Mozilla Firefox oraz stabilne łączne internetowe o przepustowości co najmniej 512KB.

§4

 1. Rex.pl udostępnia Użytkownikom następujące witryny:
  1. „Sklep ONLINE” w ramach której Użytkownik po wybraniu konkretnego zestawu do przeprowadzenia badań, dokonaniu zamówienia, określenia adresu przesyłki i dokonaniu opłaty ma możliwość zakupu oferowanych przez Rex Company S.A. zestawów na badanie. Regulamin sklepu dostępny jest pod adresem: http://sklep.rex.pl/content/3-regulamin-sklepu.
  2. „O laboratorium” w ramach której Użytkownik ma możliwość zapoznania się z misją, metodą badań oraz jakością badań oferowanych przez Rex Company S.A. za pośrednictwem Rex.pl
  3. „Oferta badań” w ramach której Użytkownik ma możliwość zapoznania się z etapami i procedurą wszystkich usług dostępnych w ramach Rex.pl i oferty Rex Company S.A., wśród których znajdują się m.in. badania na boreliozę, niepłodność, infekcje układu oddechowego, HIV/AIDS, żółtaczkę – wirusowe zapalenie wątroby, alergie czy też choroby warunkowane genetycznie.
  4. „Testy DNA na ojcostwo” w ramach której Użytkownik ma możliwość zapoznania się z ofertą Rex.pl dotyczącą przeprowadzania badań z związku z ustaleniem, potwierdzeniem lub zaprzeczeniem ojcostwa. Każde z badań posiada kilka wariantów oraz sposobów ich przeprowadzenia.
  5. „Wyniki online” w ramach której Użytkownik za pośrednictwem Serwisu Internetowego eLaborant może uzyskać wyniki badań on-line.
  6. W Rex.pl udostępnione są ponadto informacje inwestorskie, informacje o certyfikatach posiadanych przez Rex Company S.A., oferty zatrudnienia w Rex Company S.A., informacje kontaktowe do laboratorium Rex Company S.A., kuriera do odbioru zamówienia czy też bezpłatnej, anonimowej infolinii do Działu Badania Ojcostwa i Pokrewieństwa.
  7. Zamieszczone w Rex.pl informacje mają charakter ogólny. W celu potwierdzenia statusu konkretnej informacji lub wystosowania oferty należy skontaktować się z Rex Company S.A. za pomocą formularza kontaktowego albo dzwoniąc pod numery telefonów widoczne w Rex.pl.

§5

 1. .
 2. Rex.pl zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawnej. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści, które są prezentowane w Rex.pl, wyłącznie do użytku osobistego.
 3. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest REX Company S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania informacji od Rex.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Inspektorem ochrony danych w REX Company S.A. jest r.pr. Olaf Szynkowski .
 5. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zamówienia. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:  iod@rex.pl

§6

 1. Na stronach Rex.pl używane są pliki cookies.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Rex.pl. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§7

Użytkownik może pobierać, wyświetlać lub drukować materiały z niniejszej strony internetowej jedynie na własny użytek na następujących zasadach:

 1. Żaden z materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej nie może być w żaden sposób modyfikowany,
 2. Żadne grafiki dostępne na niniejszej stronie internetowej nie mogą być używane w oderwaniu od tekstu, którego dotyczą,
 3. Użytkownik jest zobowiązany zachować wszelkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje o prawach własności zawarte w materiałach, które Użytkownik pobrał ze strony internetowej.

§8

 1. Rex Company S.A. zobowiązuje się do zachowania należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru świadczonych usług w celu prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Rex.pl.
 2. Strona zawiera łączna do innych stron internetowych. Rex.pl udostępnia te łączna Użytkownikom wyłącznie dla wygody i w celach informacyjnych. Z uwagi na fakt, że Rex Company S.A. nie ma kontroli nad zawartością treści innych stron internetowych, Rex Company S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych odrębnych stron internetowych, ich zawartość, reklamy, produkty i inne udostępniane w ich ramach materiały (odnosi się to w szczególności do portali społecznościowych takich jak Facebook, You Tube czy Google+).
 3. Korzystanie z serwisów internetowych zewnętrznych, do których łącze znajduje się na Rex.pl odbywa się na własną odpowiedzialność Użytkownika.
 4. Rex Company S.A. zastrzega sobie prawo zawieszenia w każdej chwili dostępności do Rex.pl.
 5. W przypadku pytań lub zastrzeżeń dotyczących korzystania z Rex.pl Użytkownik może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres: biuroobslugi@rex.pl Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię i nazwisko) oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji. Po otrzymaniu reklamacji Rex Company S.A. niezwłocznie podejmie działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i w terminie 14 dni udzieli odpowiedzi o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail.
 6. Rex Company S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Każda zmiana zostanie Użytkownikowi zakomunikowana, nie później niż na dwa tygodnie przed proponowaną datą wejścia w życie zmian.
 7. Do postanowień niniejszego Regulaminu, w tym do rozstrzygnięcia sporów, stosuje się przepisy prawa polskiego.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki
ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław
tel. 71 373 56 57, fax 71 359 06 58
e-mail: biuroobslugi@rex.pl
Copyright © Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Contao. Created by: FD studio reklamy